mahabms introduction

.

mahabms introduction

सर्व लाभार्थ्यांना कळविण्यात येत आहे की लाभार्थ्यांच्या सुलभतेसाठी पासवर्डचे धोरण बदलण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांचा युजरनेम (Username)पूर्वीप्रमाणेच आधारकार्ड क्रमांक राहील. पासवर्ड लाभार्थ्यानी योजनेसाठी अर्ज भरताना अर्जात उल्लेख केलेल्या बँक खातेक्रमांकाचे शेवटचे ६ आकडे राहील याची कृपया नोंद घ्यावी.
२. कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना कागदपत्रे अपलोड करण्याची मुदत दि.११/२/२०२३ पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. याची कृपया नोंद घ्यावी.
३. प्रणालीमार्फत SMS आलेल्या लाभार्थ्यांनाच फक्त कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.
४. दि. ३.०२.२०२३ पर्यंत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना एसएमएस द्वारे सूचित करण्यात येईल व दि. ४.०२.२०२३ पासून कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी.

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Scroll to Top